/Usnesení valné hromady OS ČUS konané dne 23. 6. 2021

Valná hromada OS ČUS k jednotlivým bodům jednání přijala následující usnesení:

 

P r o g r a m:

 1. Zahájení, volba řídícího valné hromady.
 2. Schválení programu, schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva,

volba mandátové komise.

 1. Zpráva mandátové komise.
 2. Zpráva o činnosti VV OS ČUS od poslední valné hromady v roce 2020. 
 3. Zpráva o hospodaření s rozpočtem VV OS ČUS, společnými výdaji pro TJ/SK a hospodaření

sdružených svazů za rok 2020.

 1. Bilance společných zdrojů a návrh na jejich rozdělení v roce 2021.
 2. Návrh rozpočtu VV OS ČUS na rok 2021.
 3. Návrh na užití rezervního fondu v roce 2021.
 4. Návrh „Zásad pro rozdělování finančních prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení“

v roce 2021.

 1. Rozdělení finančních prostředků z vlastních zdrojů pro sdružené subjekty
 2. Členské příspěvky sdružených subjektů v roce 2021
 3. Různé.

 

K bodu 1:

Jednání valné hromady zahájil a přivítal všechny přítomné předseda OS ČUS Ing. Milan Toušek v 16,30 hod a konstatoval, že není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. Seznámil přítomné se Stanovami OS ČUS, kde Kapitola III. Orgány OS ČUS, Článek 2. Valná hromada, odstavec 2.7., je stanoveno, že v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Proto byl začátek jednání valné hromady posunut na 17,00 hod.

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 17,00 hod předsedou OS ČUS Ing. Milanem Touškem.

a) zvolila: předsedajícího jednání valné hromady - předsedu OS Ing. Milana Touška,

                         schváleno    100 %

 

 

K bodu 2 :

a) schválila:   - program jednání Valné hromady OS ČUS,     
                          schváleno    100  %              

                       - jednací řád VH, 
                         schváleno   100  %

 

b) zvolila:     - pracovní předsednictvo ve složení:

                        za VV OS ČUS: Ing. Milan Toušek,
                        za TJ/SK a sportovní svazy: Jan Škoda – Okresní volejbalový svaz Jeseník,

 

                      - mandátovou komisi ve složení: 

                        za VV OS ČUS: Ladislav Příhoda – FC Tatran Supíkovice,
                        za TJ/SK: Jiří Burďák – TJ Sokol Stará Červená Voda,
                                         Václav Votava – Dynamo Javorník,

 

K bodu 3:

a) schválila: zprávu mandátové komise o účasti na jednání VH OS ČUS, které se zúčastnilo:

                     z 45 pozvaných TJ/SK                          přítomno 13 zástupců tj. 29 %,
                     ze 3 pozvaných sportovních svazů       přítomen   1 zástupce  tj. 33 %,
                     celková účast činí 14 delegátů z 48 pozvaných, tj. 30 %,
                     schváleno    100  %             

 

K bodu 4:

a) schválila: zprávu o činnosti VV OS ČUS od VH OS ČUS v roce 2020 přednesenou předsedou OS ČUS Ing. Milanem Touškem,

                     schváleno    100  %             

 

K bodu 5:

 a) schválila: - výsledek hospodaření OS ČUS za rok 2020,
                      - vyúčtování hospodaření VV OS ČUS za rok 2020,                     
                     - čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu SZ v TJ/SK za rok 2020,
                      - čerpání rezervního fondu OS ČUS za rok 2020,
                        schváleno   100   %             

 

K bodu 6:

a) vzala na vědomí: informaci o bilanci finančních zdrojů v roce 2021,

 

K bodu 7:

a) schválila: návrh usnesení k rozpočtu VV OS ČUS na rok 2021,
                     schváleno 100  %

 

K bodu 8:

a) schválila: zásady využití rezervního fondu v roce 2021,
                     schváleno 100   %

 

K bodu 9:

a) schválila: VH OS ČUS schvaluje předložený klíč na rozdělení finančních prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení a rozdělení finančních prostředků sdruženým subjektům,
                     schváleno 100  %

    

K bodu 10:

a) bere na vědomí: přehled zaplacených členských příspěvků za rok 2019 od sdružených subjektů,
b) schválila: rozdělení dotací z vlastních zdrojů dle zaplacených členských příspěvků,
                     schváleno  100   %             

 

K bodu 11:

Výše členských příspěvků sdružených subjektů v roce 2021 ve výši 500,- Kč,   
                     schváleno 100  %

    

Jednání valné hromady ukončil v 18,00 hod předseda OS ČUS Jeseník Ing. Milan Toušek.

 

V Jeseníku dne 23. 6. 2021

                                                                                                               Ing. Milan Toušek
                                                                                                               Předseda OS ČUS