/Usnesení valné hromady OS ČUS konané dne 23. 6. 2022

Valná hromada OS ČUS k jednotlivým bodům jednání přijala následující usnesení:

 

P r o g r a m:

 1. Zahájení, volba řídícího valné hromady.
 2. Schválení programu, schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva,

volba mandátové komise.

 1. Zpráva mandátové komise.
 2. Zpráva o činnosti VV OS ČUS od poslední valné hromady v roce 2021. 
 3. Zpráva o hospodaření s rozpočtem VV OS ČUS, společnými výdaji pro TJ/SK a hospodaření sdružených svazů za rok 2021.
 4. Bilance společných zdrojů a návrh na jejich rozdělení v roce 2022.
 5. Návrh rozpočtu VV OS ČUS na rok 2022.
 6. Návrh na užití rezervního fondu v roce 2022.
 7. Návrh „Zásad pro rozdělování finančních prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení“ v roce 2022.
 8. Rozdělení finančních prostředků z vlastních zdrojů pro sdružené subjekty
 9. Členské příspěvky sdružených subjektů v roce 2022.
 10. Různé.

 

K bodu 1:

Jednání valné hromady zahájil a přivítal všechny přítomné předseda OS ČUS Ing. Milan Toušek v 17,00 hod a konstatoval, že není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. Seznámil přítomné se Stanovami OS ČUS, kde Kapitola III. Orgány OS ČUS, Článek 2. Valná hromada, odstavec 2.7., je stanoveno, že v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Proto byl začátek jednání valné hromady posunut na 17,30 hod.

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 17,30 hod předsedou OS ČUS Ing. Milanem Touškem.

 

a) zvolila: předsedajícího jednání valné hromady - předsedu OS Ing. Milana Touška,
                         schváleno    100 %

 

K bodu 2 :

a) schválila:   - program jednání Valné hromady OS ČUS,     
                          schváleno    100  %             
                       - jednací řád VH,                                                 
                        schváleno   100  %

 

b) zvolila:     - pracovní předsednictvo ve složení:

                        za VV OS ČUS: Ing. Milan Toušek,
                        za TJ/SK a sportovní svazy: Vladimír Janoušek – KST Jeseník,
                                                                       Bc. Richard Zrník – FK Mikulovice,

                      - mandátovou komisi ve složení: 

                        za VV OS ČUS: Ladislav Vacula – Tělovýchovná jednota Písečná,
                        za TJ/SK: Pavel Volčík – TJ Sokol Velké Kunětice,
                                         Jan Škoda – Okresní volejbalový svaz Jeseník,

K bodu 3:

a) schválila: zprávu mandátové komise o účasti na jednání VH OS ČUS, které se zúčastnilo:

                     z 44 pozvaných TJ/SK                          přítomno 12 zástupců tj. 27,3 %,
                     ze 3 pozvaných sportovních svazů       přítomen    1 zástupce  tj.33,3 %,
                     celková účast činí13. delegátů z 47 pozvaných, tj.27,7. %,
                     schváleno    100  %             

 

K bodu 4:

a) schválila: zprávu o činnosti VV OS ČUS od VH OS ČUS v roce 2021 přednesenou předsedou OS ČUS Ing. Milanem Touškem,
                     schváleno    100  %             

 

K bodu 5:

 a) schválila: - výsledek hospodaření OS ČUS za rok 2021,
                      - vyúčtování hospodaření VV OS ČUS za rok 2021,                     
                     - čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu SZ v TJ/SK za rok 2021,
                      - čerpání rezervního fondu OS ČUS za rok 2021,
                        schváleno   100   %             

 

K bodu 6:

a) vzala na vědomí: informaci o bilanci finančních zdrojů v roce 2022,

 

K bodu 7:

a) schválila: návrh usnesení k rozpočtu VV OS ČUS na rok 2022,
                     schváleno 100  %

 

K bodu 8:

a) schválila: zásady využití rezervního fondu v roce 2022,

                     schváleno 100   %

 

K bodu 9:

a) schválila: VH OS ČUS schvaluje předložený klíč na rozdělení finančních prostředků na provoz  a údržbu sportovních zařízení a rozdělení finančních prostředků sdruženým subjektům,
                     schváleno 100  %

    

K bodu 10:

a) bere na vědomí: přehled zaplacených členských příspěvků za rok 2021 od sdružených subjektů,
b) schválila: rozdělení dotací z vlastních zdrojů dle zaplacených členských příspěvků,
                     schváleno  100   %             

 

K bodu 11:

Výše členských příspěvků sdružených subjektů v roce 2022 ve výši 500,- Kč, 
                    schváleno 100  %

    

K bodu 12:

- Ing. Milan Toušek – předal informaci z Valné hromady OL KO ČUS, kde byla podána informace k vyúčtování dotace na provoz a údržbu z Ol. kraje, kdy byl zrušen několik let používaný způsob vyúčtování dotace. Nový způsob vyúčtování bude poskytnut Ol. krajem v měsíci září 2022.  Do této doby nebudou vyhotovovány smlouvy o poskytnutí dotace, vše se odvine od nového způsobu vyúčtování.
- Mgr. Libor Šťastný – upřesnil dle smlouvy z NSA v programu Můj klub 2022 způsob vedení evidence členů, na které je čerpána dotace,
- Bc. Richard Zrník – poukázal na nedostatky ve vyúčtování dotace z NSA v programu Provoz a údržba sportovních zařízení v roce 2021.
- Ing. Josef Kalina – podal informace z valné hromady České unie sportu, která se uskutečnila dne 22. 6. 2022 v Nymburku,

 

Jednání valné hromady ukončil v 18,10 hod předseda OS ČUS Jeseník Ing. Milan Toušek.

 

V Jeseníku dne 23. 6. 2022

                                                                                                               Ing. Milan Toušek

                                                                                                               Předseda OS ČUS