/Usnesení valné hromady OS ČUS konané dne 23.9.2020

 

Valná hromada OS ČUS k jednotlivým bodům jednání přijala následující usnesení :

P r o g r a m:

 1. Zahájení, volba řídícího valné hromady.
 2. Schválení programu, schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva, volba  mandátové  komise.
 3. Schválení volebního řádu a volba volební komise.
 4. Zpráva mandátové komise.
 5. Zpráva o činnosti VV OS ČUS od poslední valné hromady v červnu 2019. 
 6. Zpráva o hospodaření s rozpočtem VV OS ČUS, společnými výdaji pro TJ/SK a hospodaření sdružených svazů za rok 2019.
 7. Zpráva kontrolní komise OS ČUS za období od poslední valné hromady v roce 2019.
 8. Bilance společných zdrojů a návrh na jejich rozdělení v roce 2020.
 9. Návrh rozpočtu VV OS ČUS  na rok 2020.
 10. Návrh na užití rezervního fondu v roce 2020.
 11. Návrh „Zásad pro rozdělování finančních prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení“  v roce 2020.
 12. Rozdělení finančních prostředků z vlastních zdrojů pro sdružené subjekty
 13. Členské příspěvky sdružených subjektů v roce 2020
 14. Diskuse k jednotlivým zprávám.
 15. Volby orgánů OS ČUS Jeseník – předseda OS ČUS, členové VV OS ČUS a KK OS ČUS.
 16. Vyhlášení výsledků voleb.
 17. Usnesení.
 18. Závěr.

 

K bodu 1 :

Jednání valné hromady zahájil a přivítal všechny přítomné místopředseda OS ČUS ing. Milan Toušek v 16,30 hod a konstatoval, že není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. Seznámil přítomné se Stanovami OS ČUS, kde Kapitola III. Orgány OS ČUS, Článek 2. Valná hromada, odstavec 2.7., je stanoveno, že v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Proto byl začátek jednání valné hromady posunut na 17,00 hod.

 

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 17,00 hod místopředsedou OS ČUS ing. Milanem Touškem.

 

a) zvolila : předsedajícího jednání VH  předsedu OS ČUS Tomáše Tejchmana  

                         schváleno  93,8 %

                        zdrželo se hlasování  6,2 %

 

K bodu 2 :

a) schválila :   - program jednání Valné hromady OS ČUS      

                          schváleno    100  %              

                       - jednací řád VH                                                 

                         schváleno   100  %

 

b) zvolila :     - pracovní předsednictvo ve složení :

                        za  VV OS  ČUS :

                        pp. Tomáš Tejchman a ing. Milan Toušek,

                        za TJ/SK a sportovní svazy : - pan Miroslav Seifert – okresní svaz stolního tenisu,

                                                                       - pan Pavel Volčík – TJ Sokol Velké Kunětice,

 

 

                      - mandátovou a zároveň volební komisi ve složení : 

                        za VV OS ČUS : pan David Stoupal – Dynamo Javorník,

                        za TJ/SK : pan Karel Tulis – FK Jeseník,

                                          pan Ladislav Příhoda – FC Tatran Supíkovice,

 

K bodu 3 :

a) schválila : - volební řád valné hromady se změnou Čl. 4 Průběh volby, odstavec 2., kdy z důvodu

                        malého počtu návrhů na členy VV a žádného návrhu do Kontrolní komise :

                        .. do Výkonného výboru OS ČUS Jeseník jsou voleni 4 členové a Kontrolní komise  

                        OS ČUS Jeseník nebude volena,

                      - v návaznosti na nevolení Kontrolní komise i změnu stanov OS ČUS Jeseník,

 

                        schváleno    100  %   

 

K bodu 4 :

a) schválila : zprávu mandátové komise o účasti na jednání VH OS ČUS, které se  zúčastnilo :

                      z 45 pozvaných TJ/SK                          přítomno 15 zástupců tj.   33,3 %

                      ze 3 pozvaných sportovních svazů       přítomen   1  zástupce  tj.   33,3 %

                      celková účast činí 16 delegátů z 48 pozvaných, tj. 33,3 %,

                      schváleno    100  %             

 

K bodu 5 :

a) schválila : - zprávu o činnosti VV OS ČUS od VH OS ČUS v roce 2019 přednesenou

                        předsedou OS ČUS Tomáše Tejchmanem

                        schváleno    100  %             

 

K bodu 6 :

 a) schválila : - výsledek hospodaření OS ČUS za rok 2019

                       - vyúčtování hospodaření VV OS ČUS za rok 2019                     

                       - čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu SZ v TJ/SK za rok 2019

                       - čerpání rezervního fondu OS ČUS za rok 2019

                         schváleno   100   %              

 

b) bere na vědomí - hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2019

 

K bodu 7 :

a) schválila : - zprávu kontrolní komise za období od VH v roce 2019 předloženou

                        předsedou KK OS ČUS a přednesenou ing. Milanem Touškem.

                        

K bodu 8 :

a) vzala na vědomí : - informaci o bilanci finančních zdrojů v roce 2020

 

K bodu 9 :

a) schválila : -  návrh usnesení k rozpočtu VV OS ČUS na rok 2020

                         schváleno 100  %

 

K bodu 10 :

a) schválila : -  zásady využití rezervního fondu v roce 2020

                         schváleno 100   %

 

K bodu 11 :

a) schválila :  - VH OS ČUS schvaluje předložený klíč na rozdělení finančních prostředků na provoz

                        a údržbu sportovních zařízení a rozdělení finančních prostředků sdruženým

                        subjektům,

                        schváleno 100  %

    

K bodu 12 :

a) bere na vědomí : - přehled zaplacených členských příspěvků za rok 2019 od sdružených subjektů

b) schválila : - rozdělení dotací z vlastních zdrojů dle zaplacených členských příspěvků

                        schváleno  100   %             

 

K bodu 13 :

Výše členských příspěvků sdružených subjektů v roce 2020 ve výši 500,- Kč.    

                        schváleno 100  %

    

K bodu 14 :

diskuze : ing. Josef Kalina – návrh na dodatečné schválení úkonů předsedy spolku:

 

Valná hromada Okresního sdružení ČUS Jeseník, spolek, dodatečně schvaluje veškeré právní, faktické a jiné úkony učiněné statutárním zástupcem Tomášem Tejchmanem, zvoleným dne 8.6.2016, a to v období od uplynutí jejich funkčního období dne 7.6.2020 do dnešního dne Dodatečně jsou tyto úkony schváleny za předpokladu, že byly statutárním zástupcem učiněny v rozsahu kompetencí stanovených obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy spolku a dále v souladu s nastavenými pravidly pro zastupování spolku.

 

 

K bodu 15 :

a)  volba předsedy OS ČUS – volba aklamací :

     - ing. Milan Toušek :

                         schváleno  93,8 %

                        zdrželo se hlasování  6,2 %

 

schválila výsledek volby předsedy OS ČUS Jeseník :

     Předseda a statutární zástupce OS ČUS Jeseník :  ing. Milan Toušek

 

 

b)  volba členů výkonného výboru :

    - Mgr. Petr Procházka – volba aklamací :

                         schváleno  100 %

  

   - ing. Milan Rác – stáhl kandidaturu na člena VV OS ČUS,

 

  - Svatopluk Sekanina – volba aklamací :

                         schváleno  93,8 %

                        zdrželo se hlasování  6,2 %

 

  - Mgr. Libor Šťastný – volba aklamací :

                         schváleno  93,8 %

                        zdrželo se hlasování  6,2 %

 

  - Tomáš Tejchman – volba aklamací : 

                         schváleno  93,8 %

                        zdrželo se hlasování  6,2 %

                  

schválila výsledky voleb členů  VV OS ČUS Jeseník :  

     Členové : pp. Mgr. Petr Procházka, Mgr. Libor Šťastný, Svatopluk Sekanina a Tomáš Tejchman.

 

c) Kontrolní komisi OS ČUS Jeseník valná hromada nezvolila.

 

Jednání valné hromady ukončil v 18,00 hod předseda OS ČUS Jeseník ing. Milan Toušek

 

V Jeseníku dne 23.9.2020

 

                                                                                                               Ing. Milan Toušek

                                                                                                               Předseda OS ČUS