/Usnesení valné hromady OS ČUS konané dne 5.6.2019

Valná hromada OS ČUS k jednotlivým bodům jednání přijala následující usnesení : 

P r o g r a m:

 1. Zahájení, volba předsedajícího.
 2. Schválení programu, schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva,

volba mandátové komise.

 1. Zpráva mandátové komise.
 2. Zpráva o činnosti VV OS ČUS od poslední valné hromady v červnu 2018. 
 3. Zpráva o hospodaření s rozpočtem VV OS ČUS, společnými výdaji pro TJ/SK a hospodaření sdružených svazů za rok 2018.
 4. Zpráva kontrolní komise OS ČUS za období od poslední valné hromady v roce 2018.
 5. Bilance společných zdrojů a návrh na jejich rozdělení v roce 2019.
 6. Návrh rozpočtu VV OS ČUS  na rok 2019.
 7. Návrh na užití rezervního fondu v roce 2019.
 8. Návrh „Zásad pro rozdělování finančních prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení“ v roce 2019.
 9. Rozdělení finančních prostředků z vlastních zdrojů pro sdružené subjekty.
 10. Diskuse k jednotlivým zprávám.
 11. Závěr.

 

K bodu 1 :

Jednání valné hromady zahájil a přivítal všechny přítomné tajemník OS ČUS ing. Josef Kalina v 17,15 hod a konstatoval, že není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. Seznámil přítomné se Stanovami OS ČUS, kde Kapitola III. Orgány OS ČUS, Článek 2. Valná hromada, odstavec 2.7., je stanoveno, že v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Proto byl začátek jednání valné hromady posunut na 17,30 hod. 

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 17,30 hod tajemníkem OS ČUS. 

a) zvolila : předsedajícího jednání VH  Tomáše Tejchmana 
                         schváleno  97,5 %
                        zdrželo se hlasování  2,5 %

K bodu 2 :

a) schválila :   - program jednání Valné hromady OS ČUS     
                          schváleno    100  %             
                       - jednací řád VH                                                 
                        schváleno   100  %

b) zvolila :     - pracovní předsednictvo ve složení :
                        za  VV OS  ČUS :
                        pp. Tomáš Tejchman a Mgr. Petr Procházka
                        za TJ/SK a sportovní svazy : - pan Jan Škoda
                                                                       - pan František Šalplachta 

                      - mandátovou ve složení : 
                       za VV OS ČUS : pan Filip Kania,
                        za TJ/SK : pan Zdeněk Profous
                                          pan Václav Votava 

 

K bodu 3 :

a) schválila : zprávu mandátové o účasti na jednání VH OS ČUS, které se  zúčastnilo :
                      z 46 pozvaných TJ/SK                          přítomno  19 zástupců tj.   41,3 %
                      ze 3 pozvaných sportovních svazů       přítomen   1  zástupce  tj.    33,3%
                      celková účast činí    delegátů z 49 pozvaných, je účast20. delegátů, tj.  40,8 %
                      schváleno    100  %              


K bodu 4 :

a) schválila : - zprávu o činnosti VV OS ČUS od VH OS ČUS v roce 2018 přednesenou
                        předsedou OS ČUS Tomáše Tejchmanem
                        schváleno    100  %              

 

K bodu 5 :

 a) schválila : - výsledek hospodaření OS ČUS za rok 2018
                       - vyúčtování hospodaření VV OS ČUS za rok 2018                     
                      - čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu SZ v TJ/SK za rok 2018
                       - čerpání rezervního fondu OS ČUS za rok 2018
                         schváleno   100   %             

b) bere na vědomí - hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2018 


K bodu 6 :

a) bere na vědomí : - zprávu kontrolní komise za období od VH v roce 2018 předloženou
                        předsedou KK OS ČUS a přednesenou předsedou KK Jaroslavem Blandou

                       

K bodu 7 :

a) vzala na vědomí : - informaci o bilanci finančních zdrojů v roce 2019

 

K bodu 8 :

a) schválila : -  návrh usnesení k rozpočtu VV OS ČUS na rok 2019
                         schváleno 100  %

 

K bodu 9 :

a) schválila : -  zásady využití rezervního fondu v roce 2019

                         schváleno 100   %

 

K bodu 10 :

a) schválila :  - VH OS ČUS schvaluje předložený klíč na rozdělení finančních prostředků na provoz
                        a údržbu sportovních zařízení a rozdělení finančních prostředků sdruženým
                        subjektům,
                        schváleno 100  %

    

K bodu 11 :

a) bere na vědomí : - přehled zaplacených členských příspěvků za rok 2018 od sdružených subjektů
b) schválila : - rozdělení dotací z vlastních zdrojů dle zaplacených členských příspěvků
                        schváleno  100   %              

 

K bodu 12 :

diskuze : ing. Kalina – informace k dotačnímu titulu „Můj klub 2019“

          

Jednání valné hromady ukončil v 18,15 hod předseda OS ČUS Jeseník p. Tomáš Tejchman