/KST Jeseník, z.s.

Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 12782
IČ : 623 53 225
Číslo účtu : 1901402319/0800
Sídlo spolku : 790 01 Jeseník, Dukelská 203/11
Statutární zástupce spolku : Janoušek Vladimír, 790 01 Jeseník, Dukelská 1249/8, kst.jesenik@centrum.cz, TM : 733559639,

Historie:

Dne 12.4.1995 byl zaslán oddílem stolního tenisu TJ Jeseník dopis výkonnému výboru TJ Jeseník se žádostí o osamostatnění oddílu. Na základě výsledku jednání valné hromady TJ Jeseník dne 28.6.1995 bylo v souladu s ustanovením s čl. III, odst. 7 a čl. V, odst. 17 stanov TJ Jeseník rozhodnuto o osamostatnění oddílu stolního tenisu. Dále valná hromada schválila převést bezúplatně movitý a nemovitý majetek objektu na Dukelské ulici č.203 v Jeseníku oddílu stolního tenisu.

Dne 12.7.1995 byla zaslána na MV ČR žádost o registraci nového právního subjektu s názvem TERAMO KST Jeseník. Žádost byla zaslána přípravným výborem ve složení pp.Ing. Sládek Václav, Fňukal Zdeněk a Matějíček Miloš. O názvu bylo rozhodnuto při jednání s vedením generálního sponzora TERAMO a.s., Vápenná.

Na ustavující valné hromadě TERAMO KST Jeseník byl zvolen výkonný výbor ve složení pp.Fňukal Zdeněk, Matějíček Miloš, Paraskevopulos Andreas, Ing. Sládek Václav a Šimek Pavel.

Na první schůzi výkonného výboru konané dne 18.10.1995 byl do zvolen předsedou p.Šimek Pavel, místopředsedou Ing. Sládek Václav a jednatelem p.Matějíček Miloš.

 

Poslání a cíle klubu:

  • organizovat vlastní tělovýchovný a sportovní proces a usilovat o zpřístupnění tělesné kultury z řad veřejnosti, především mládeže
  • vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou činností
  • vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožňovat jim informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec
  • pečovat o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti a všestranný rozvoj svých členů organizováním tréninků a soustředění, uplatňovat moderní poznatky sportovního tréninku
  • hájit zájmy členů uvnitř i navenek a za tím účelem spolupracovat se sportovními a tělovýchovnými organizacemi a dále spolupracovat s orgány města a ostatními organizacemi i jednotlivci. Po stránce sportovní činnosti spolupracovat s orgány svého sportovního svazu.

V roce 1997 došlo ke změně názvu, nový název klubu je OMYA KST Jeseník podle generálního sponzora OMYA a.s., Vápenná.

  

V sezóně 2005-6 startují družstva mužů v těchto soutěžích:

  • „A“ družstvo – I. liga České republiky
  • „B“ družstvo – III. liga České republiky
  • „C“ družstvo – divize kraje Olomouc
  • „D“ družstvo – krajská soutěž I.třídy kraje Olomouc
  • „E“ družstvo – regionální přebor

Mládež se zúčastňuje pravidelně regionálních bodovacích turnajů a přeborů, krajských bodovacích turnajů a přeborů.

 

V současné době pracuje VV OMYA KST v následujícím složení:

- předseda : Šimek Pavel
- místopředseda : Ing. Sládek Václav
- hospodář : Matějíček Miloš
- členové : Vinkler Vladimír a Janoušek Vladimír