ZPRÁVA OS ČUS č.1

Z P R Á V A   O S   Č U S  č. 2

z jednání VV dne 8. 3. 2023

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný,

Omluveni: p. Tomáš Tejchman,

Hosté: Ing. Josef Kalina,

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:

–  zápis č. 1/2023 z 7. 2. 2023 schválen bez připomínek,

2. Hospodaření OS ČUS za období 1-2/2023:

– viz předložená příloha,

– výdaje VV OS ČUS za uplynulé období jsou pouze nezbytné na chod sekretariátu a zabezpečení

   vyhlášení ankety nejlepšího sportovce ve výši 162.243,- Kč,

– výnosová část je ve výši 164.500,- Kč, dále je zaslána dotace na provoz a údržbu TZ z prostředků

  Olomouckého kraje pro sdružené TJ/SK ve výši 190.000,- Kč,

3. Zabezpečení ankety nejlepšího sportovce za rok 2022:

– vyhlášení ankety proběhne v úterý 21. 3. 2023 od 18,00 hod,

– pozvánky pro oceněné sportovce jsou připraveny k odeslání v návaznosti dodání vstupenek,

– veškeré požadované prostory jsou zabezpečeny spolu s podklady pro videoprojekci,

4. Vložení účetních výkazů do iscus.cz:

Kontrolou v informačním systému ČUS bylo zjištěno, že za roky 2020 a 2021 nebyly vloženy účetní výkazy spolku aSeNBáci z.s., IČ: 226 68 799, i přes mnohé urgence u statutárního zástupce  spolku p. Jana Glombíčka, jak předsedou, tak i tajemníkem OS ČUS.

Proto Výkonný výbor OS ČUS Jeseník ruší členství eSeNBáci z.s.. IČ: 226 68 799 v OS ČUS Jeseník.

5. Zánik členství v OS ČUS Jeseník:

V návaznosti na výše uváděný Článek 4. Vložení účetních výkazů od iscuz.cz,, Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se Stanovami OS ČUS Jeseník, Článek IV. Členství, odstavec 7, písmeno c), ruší členství v OS ČUS Jeseník u spolku eSeNBáci z.s.. IČ: 226 68 799, z důvodu porušení Stanov OS ČUS Jeseník, Článek IV Členství, odstavec 6, písmeno d).

6.  Svolání valné hromady OS ČUS Jeseník:

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se stanovami, Kapitola III. Orgány OS ČUS, článek 2., Valná hromada, svolává valnou hromadu Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek, na středu 7. června 2023 od 17,00 hod. do prostor zasedací místnosti Střední průmyslové školy v Jeseníku, Dukelská 1240, místnost vedle sekretariátu OS ČUS Jeseník.

7.  Došlá pošta:

– OL KO ČUS – pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,

– Město Jeseník – cenová nabídka pronájmu sálu,

Zapsal: Ing. Kalina Josef               

                                                                                                Schvaluji: Ing. Milan Toušek

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k

Z P R Á V A   O S   Č U S  č. 2

z jednání VV dne 8. 3. 2023

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný,

Omluveni: p. Tomáš Tejchman,

Hosté: Ing. Josef Kalina,

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:

–  zápis č. 1/2023 z 7. 2. 2023 schválen bez připomínek,

2. Hospodaření OS ČUS za období 1-2/2023:

– viz předložená příloha,

– výdaje VV OS ČUS za uplynulé období jsou pouze nezbytné na chod sekretariátu a zabezpečení

   vyhlášení ankety nejlepšího sportovce ve výši 162.243,- Kč,

– výnosová část je ve výši 164.500,- Kč, dále je zaslána dotace na provoz a údržbu TZ z prostředků

  Olomouckého kraje pro sdružené TJ/SK ve výši 190.000,- Kč,

3. Zabezpečení ankety nejlepšího sportovce za rok 2022:

– vyhlášení ankety proběhne v úterý 21. 3. 2023 od 18,00 hod,

– pozvánky pro oceněné sportovce jsou připraveny k odeslání v návaznosti dodání vstupenek,

– veškeré požadované prostory jsou zabezpečeny spolu s podklady pro videoprojekci,

4. Vložení účetních výkazů do iscus.cz:

Kontrolou v informačním systému ČUS bylo zjištěno, že za roky 2020 a 2021 nebyly vloženy účetní výkazy spolku aSeNBáci z.s., IČ: 226 68 799, i přes mnohé urgence u statutárního zástupce  spolku p. Jana Glombíčka, jak předsedou, tak i tajemníkem OS ČUS.

Proto Výkonný výbor OS ČUS Jeseník ruší členství eSeNBáci z.s.. IČ: 226 68 799 v OS ČUS Jeseník.

5. Zánik členství v OS ČUS Jeseník:

V návaznosti na výše uváděný Článek 4. Vložení účetních výkazů od iscuz.cz,, Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se Stanovami OS ČUS Jeseník, Článek IV. Členství, odstavec 7, písmeno c), ruší členství v OS ČUS Jeseník u spolku eSeNBáci z.s.. IČ: 226 68 799, z důvodu porušení Stanov OS ČUS Jeseník, Článek IV Členství, odstavec 6, písmeno d).

6.  Svolání valné hromady OS ČUS Jeseník:

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se stanovami, Kapitola III. Orgány OS ČUS, článek 2., Valná hromada, svolává valnou hromadu Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek, na středu 7. června 2023 od 17,00 hod. do prostor zasedací místnosti Střední průmyslové školy v Jeseníku, Dukelská 1240, místnost vedle sekretariátu OS ČUS Jeseník.

7.  Došlá pošta:

– OL KO ČUS – pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,

– Město Jeseník – cenová nabídka pronájmu sálu,

Zapsal: Ing. Kalina Josef               

                                                                                                Schvaluji: Ing. Milan Toušek

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k

Z P R Á V A   č. 1/2023

z jednání VV dne 7. 2. 2023

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni: p. Tomáš Tejchman,
Hosté: Ing. Josef Kalina,

Program:

1.  Kontrola zápisu z minulé schůze:

–  zápis č. 5/2022 z 23. 11. 2022 schválen bez připomínek,

2.  Hospodaření OS ČUS za rok 2022:

– viz předložená příloha,
– výdaje VV OS ČUS jsou za rok 2022 ve výši 791.192,98 Kč, výdaje druženým TJ/SK jsou ve výši
238.689,- Kč, celkové náklady za uplynulý rok činí 1,029.881,98 Kč,
– výnosy VV OS ČUS jsou ve výši 836.632,84 Kč, dotace na provoz a údržbu pro TJ/SK je ve výši
196.000,- Kč, celkové výnosy jsou ve výši 1,032.632,84 Kč,
– hospodářský výsledek za rok 2022 je + 2.750,86 Kč.

3.  Příprava ankety nejlepšího sportovce za rok 2022:

– veškeré návrhy na ocenění sportovců byly zapracovány do celkového přehledu pro komisi, jejíž zasedání se uskuteční dne 15. 2. 2023,
– na základě požadavku byl u Městského úřadu Jeseník zajištěn sál pro vyhlášení ankety,
– vyhlášení ankety proběhne v úterý 21. 3. 2023 od 18,00 hod,

4.  Členské příspěvky sdružených subjektů:

Za rok 2022 byly uhrazeny všechny členské příspěvky sdružených TJ/SK.

5.  Vložení účetních výkazů za rok 2021 do is.cus:1

Za rok 2022 byly vloženy účetní výkazy všech sdružených TJ/SK kromě spolku aSeNBáci z.s., IČ: 226 68 799. Předseda OS ČUS bude tuto problematiku řešit osobně se statutárním zástupcem  spolku p. Janem Glombíčkem.

6.  Návrh rozpočtu OS ČUS na rok 2023:

– předloženo první znění návrhu rozpočtu
– návrh vychází z rozpočtu roku 2022, kdy dochází k navýšení položky na úhradu nájmu kanceláře,
– případné změny dalších položek budou průběžně řešeny v návaznosti na informace z ČUS.

7.  Provizorium rozpočtu OS ČUS na období 1-4/2023:

– viz předložená příloha,
– provizorium rozpočtu na období 1-4/2023 je ve výdajích na třetinových hodnotách, kromě nákupu stravenek, jenž byly zakoupeny na kalendářní rok,

8.  Plán jednání VV OS ČUS na 1. pololetí roku 2023:

– viz předložená příloha,
– jednání VV OS ČUS je plánováno na měsíce leden, březen a květen,
– předběžný termín valné hromady je červen 2023.

9.  Došlá pošta:

– OL KO ČUS – pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,
– Dynamo Javorník – oznámení o změně předsedy,
– Šachový klub Jeseník – oznámení o zrušení Okresního šachového klubu (10 let bez činnosti),

  VV OS ČUS bere na vědomí,

– OS ČUS – požadavek na Město Jeseník o poskytnutí požadovaných prostor na vyhlášení ankety sportovce roku,
– SPŠ Jeseník – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 3. 4. 2019,

10.  Různé:

– Dynamo Javorník – změna předsedy spolku:

Předseda: Igor Dubovan, 790 70 Javorník, Fučíkova 275, e-mail: dubovan@tiscali.cz, M: 732527822,

Zapsal: Ing. Kalina Josef               

Schvaluji: Ing. Milan Toušek