ZPRÁVA OS ČUS č.2

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k

Z P R Á V A   O S   Č U S  č. 2
z jednání VV dne 8. 3. 2023

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni: p. Tomáš Tejchman,
Hosté: Ing. Josef Kalina,

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:

–  zápis č. 1/2023 z 7. 2. 2023 schválen bez připomínek,

2. Hospodaření OS ČUS za období 1-2/2023:

– viz předložená příloha,
– výdaje VV OS ČUS za uplynulé období jsou pouze nezbytné na chod sekretariátu a zabezpečení vyhlášení ankety nejlepšího sportovce ve výši 162.243,- Kč,
– výnosová část je ve výši 164.500,- Kč, dále je zaslána dotace na provoz a údržbu TZ z prostředků Olomouckého kraje pro sdružené TJ/SK ve výši 190.000,- Kč,

3. Zabezpečení ankety nejlepšího sportovce za rok 2022:

– vyhlášení ankety proběhne v úterý 21. 3. 2023 od 18,00 hod,
– pozvánky pro oceněné sportovce jsou připraveny k odeslání v návaznosti dodání vstupenek,
– veškeré požadované prostory jsou zabezpečeny spolu s podklady pro videoprojekci,

4. Vložení účetních výkazů do iscus.cz:

Kontrolou v informačním systému ČUS bylo zjištěno, že za roky 2020 a 2021 nebyly vloženy účetní výkazy spolku aSeNBáci z.s., IČ: 226 68 799, i přes mnohé urgence u statutárního zástupce  spolku p. Jana Glombíčka, jak předsedou, tak i tajemníkem OS ČUS. Proto Výkonný výbor OS ČUS Jeseník ruší členství eSeNBáci z.s.. IČ: 226 68 799 v OS ČUS Jeseník.

5. Zánik členství v OS ČUS Jeseník:

V návaznosti na výše uváděný Článek 4. Vložení účetních výkazů od iscuz.cz,, Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se Stanovami OS ČUS Jeseník, Článek IV. Členství, odstavec 7, písmeno c), ruší členství v OS ČUS Jeseník u spolku eSeNBáci z.s.. IČ: 226 68 799, z důvodu porušení Stanov OS ČUS Jeseník, Článek IV Členství, odstavec 6, písmeno d).

6.  Svolání valné hromady OS ČUS Jeseník:

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se stanovami, Kapitola III. Orgány OS ČUS, článek 2., Valná hromada, svolává valnou hromadu Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek, na středu 7. června 2023 od 17,00 hod. do prostor zasedací místnosti Střední průmyslové školy v Jeseníku, Dukelská 1240, místnost vedle sekretariátu OS ČUS Jeseník.

7.  Došlá pošta:

– OL KO ČUS – pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,
– Město Jeseník – cenová nabídka pronájmu sálu,

Zapsal: Ing. Kalina Josef               

Schvaluji: Ing. Milan Toušek