ZPRÁVA OS ČUS č.3

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k

Z P R Á V A   O S   Č U S  č. 3
z jednání VV dne 27. 4. 2023

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný, Tomáš Tejchman,
Omluveni: p.
Hosté: Ing. Josef Kalina,

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:

 • zápis č. 2/2023 z 8. 3. 2023 schválen bez připomínek,

2. Hospodaření OS ČUS za období 1-3/2023:

 • viz předložená příloha,
 • výdaje VV OS ČUS za uplynulé období jsou pouze nezbytné na chod sekretariátu a zabezpečení
  vyhlášení ankety nejlepšího sportovce ve výši 255.736,- Kč,
 • výnosová část je ve výši 190.500,- Kč, dále je zaslána dotace na provoz a údržbu TZ z prostředků
  Olomouckého kraje pro sdružené TJ/SK ve výši 190.000,- Kč,

3. Vyhodnocení ankety nejlepšího sportovce za rok 2022:

 • vyhlášení ankety proběhlo v úterý 21. 3. 2023 od 18,00 hod,
 • účast oceněných sportovců byla ve velkém počtu, kdy jedna sportovkyně byla omluvena,
 • vyhlášení ankety proběhlo na vysoké společenské úrovni,
 • VV OS ČUS i nadále podporuje spolupráci s agenturou Sport Action, s.r.o.,

4. Příprava valné hromady OS ČUS:

 • termín konání valné hromady je středa 7. 6. 2023 od 17,00 hod v zasedací místnosti SPŠ Jeseník,
 • podklady k projednání na valné hromadě jsou vyhotoveny a budou rozeslány sdruženým subjektům
  elektronickou poštou,
 • z důvodu potřebného počtu občerstvení bude požadováno potvrzení účasti před samotným zasedáním
  delegátů valné hromady,

5. Valná hromada OL KO ČUS:

 • valná hromada OL KO ČUS se uskuteční v pondělí 15. 5. 2023 v Olomouci,
 • jedná se o valnou hromadu hodnotící,
 • VV OS ČUS schvaluje delegáty OS ČUS:
  Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina a Ing. Josef Kalina,

6. Přijetí nového člena do OS ČUS Jeseník:

 • na sekretariát OS ČUS byla doručena přihláška do OS ČUS Jeseník, jedná se o spolek:
  Canicross Jeseník, z.s., IČ: 180 10 903, sídlo spolku: Nám. Svobody 877/18, 790 01 Jeseník,
 • žádost je podána se všemi požadovanými přílohami,
 • VV OS ČUS schvaluje přijetí spolku Canicross Jeseník, z.s. do Okresního sdružení ČUS Jeseník,

7. Došlá pošta:

 • ČUS – svolání 41. valné hromady ČUS dne 21. 6. 2023 v Nymburce,
 • OL KO ČUS – pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,
 • OS ČUS – žádost o pronájem zasedací místnosti SPŠ Jeseník dne 7. 6. 2023 za účelem konání valné
  hromady,

Zapsal: Ing. Kalina Josef
Schvaluji: Ing. Milan Toušek