ZPRÁVA OS ČUS č.4

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k

Z P R Á V A   O S   Č U S  č. 4/2023
z jednání VV dne 22. 5. 2023

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni: p. Tomáš Tejchman,
Hosté: Ing. Josef Kalina,

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:

 • zápis č. 3/2023 z 27. 4. 2023 schválen bez připomínek,

2. Hospodaření OS ČUS za období 1-3/2023:

 • viz předložená příloha,
 • výdaje VV OS ČUS za uplynulé období jsou pouze nezbytné na chod sekretariátu a zabezpečení vyhlášení ankety nejlepšího sportovce ve výši 311.233,- Kč,
 • výnosová část je ve výši 351.000,- Kč, dále je zaslána dotace na provoz a údržbu TZ z prostředků Olomouckého kraje pro sdružené TJ/SK ve výši 190.000,- Kč,

3. Návrh rozpočtu OS ČUS na rok 2023:

 • předloženo 2. znění návrhu rozpočtu OS ČUS na rok 2023,
 • dotace z NSA rozdělovaná ČUS byla navýšena o 70.000,- Kč na pokrytí zvýšených nákladů na nájem, energie a mzdové náklady,

4. Příprava valné hromady OS ČUS:

 • termín konání valné hromady je středa 7. 6. 2023 od 17,00 hod v zasedací místnosti SPŠ Jeseník,
 • podklady k projednání na valné hromadě byly rozeslány sdruženým subjektům elektronickou poštou,
 • zajištěn prostor pro zasedání účastníků jednání spolu s potřebným počtem občerstvení,

5. Valná hromada OL KO ČUS:

 • valná hromada OL KO ČUS proběhla v pondělí 15. 5. 2023 v Olomouci,
 • jednalo se o valnou hromadu hodnotící,
 • valná hromada projednala zprávu o činnosti krajské rady, hospodaření v roce 2022 a schválila rozpočet na rok 2023,

6.  Došlá pošta:

 • ČUS:
  – pozvánka na 41. valnou hromadu ČUS, která se uskuteční dne 21. 6. 2023 v Nymburce,
  – pozvánka na poradu ČUS dne 6. 6. 2023 v Praze,
  – závazný rozpočet OS ČUS na rok 2023,
 • OL KO ČUS:
  – pozvánka a zápis z KR OL KO ČUS,
  – zápis u 22. valné hromady,

Zapsal: Ing. Kalina Josef
Schvaluji: Ing. Milan Toušek