Usnesení valné hromady

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k, spolek

790 01 Jeseník, Dukelská 1240
Usnesení valné hromady OS ČUS konané dne 7. 6. 2023

Valná hromada OS ČUS k jednotlivým bodům jednání přijala následující usnesení:

P r o g r a m:

 1. Zahájení, volba řídícího valné hromady.
 2. Schválení programu, schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva,

volba mandátové komise.

 1. Zpráva mandátové komise.
 2. Zpráva o činnosti VV OS ČUS od poslední valné hromady v roce 2022. 
 3. Zpráva o hospodaření s rozpočtem VV OS ČUS, společnými výdaji pro TJ/SK a hospodaření sdružených svazů za rok 2022.
 4. Bilance společných zdrojů a návrh na jejich rozdělení v roce 2023.
 5. Návrh rozpočtu VV OS ČUS na rok 2023.
 6. Návrh na užití rezervního fondu v roce 2023.
 7. Návrh „Zásad pro rozdělování finančních prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení“ v roce 2023.
 8. Rozdělení finančních prostředků z vlastních zdrojů pro sdružené subjekty
 9. Členské příspěvky sdružených subjektů v roce 2023.
 10. Různé.

K bodu 1:

Jednání valné hromady zahájil a přivítal všechny přítomné předseda OS ČUS Ing. Milan Toušek v 17,00 hod a konstatoval, že není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. Seznámil přítomné se Stanovami OS ČUS, kde Kapitola III. Orgány OS ČUS, Článek 2. Valná hromada, odstavec 2.7., je stanoveno, že v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Proto byl začátek jednání valné hromady posunut na 17,30 hod.

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 17,30 hod předsedou OS ČUS Ing. Milanem Touškem.

a) zvolila: předsedajícího jednání valné hromady – předsedu OS Ing. Milana Touška,

                         schváleno    100 %

K bodu 2 :

a) schválila:   – program jednání Valné hromady OS ČUS,      

                          schváleno    100  %              

                       – jednací řád VH,                                                 

                         schváleno   100  %

b) zvolila:     – pracovní předsednictvo ve složení:

                        za VV OS ČUS: Ing. Milan Toušek,

                        za TJ/SK a sportovní svazy: Vítězslav Jelen – FK Bělá pod Pradědem,

                                                                      Svatopluk Sekanina – Karate Jeseník,

                      – mandátovou komisi ve složení: 

                        za VV OS ČUS: Karel Tulis – FK Jeseník,

                        za TJ/SK: Vlastimil Slavík – Tělovýchova Lipová-lázně,

                                          Pavel Volčík – TJ Sokol Velké Kunětice,

K bodu 3:

a) schválila: zprávu mandátové komise o účasti na jednání VH OS ČUS, které se zúčastnilo:

                     z 44 pozvaných TJ/SK                          přítomno 15 zástupců tj. 34,1 %,

                     ze 2 pozvaných sportovních svazů       nepřítomen žádný zástupce  tj. 0 %,

                     celková účast činí 15 delegátů z 46 pozvaných, tj. 32,6 %,

                     schváleno    100  %             

K bodu 4:

a) schválila: zprávu o činnosti VV OS ČUS od VH OS ČUS v roce 2022 přednesenou

                     předsedou OS ČUS Ing. Milanem Touškem,

                     schváleno    100  %             

K bodu 5:

 a) schválila: – výsledek hospodaření OS ČUS za rok 2022,

                      – vyúčtování hospodaření VV OS ČUS za rok 2022,                     

                      – čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu SZ v TJ/SK za rok 2022,

                      – čerpání rezervního fondu OS ČUS za rok 2022,

                        schváleno   100   %             

K bodu 6:

a) vzala na vědomí: informaci o bilanci finančních zdrojů v roce 2023,

K bodu 7:

a) schválila: návrh usnesení k rozpočtu VV OS ČUS na rok 2023,

                     schváleno 100  %

K bodu 8:

a) schválila: zásady využití rezervního fondu v roce 2023,

                     schváleno 100   %

K bodu 9:

a) schválila: VH OS ČUS schvaluje předložený klíč na rozdělení finančních prostředků na provoz

                    a údržbu sportovních zařízení a rozdělení finančních prostředků sdruženým subjektům,

                     schváleno 100  %

K bodu 10:

a) bere na vědomí: přehled zaplacených členských příspěvků za rok 2022 od sdružených subjektů,

b) schválila: rozdělení dotací z vlastních zdrojů dle zaplacených členských příspěvků,

                     schváleno  100   %             

K bodu 11:

Výše členských příspěvků sdružených subjektů v roce 2023 ve výši 500,- Kč,    

                     schváleno 100  %

K bodu 12:

J. Kalina – informace z porady ČUS dne 6. 6. 2023 v Praze,

Jednání valné hromady ukončil v 18,10 hod předseda OS ČUS Jeseník Ing. Milan Toušek.

V Jeseníku dne 7. 6. 2023

Ing. Milan Toušek
Předseda OS ČUS