ZPRÁVA OS ČUS č. 7/2023

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k

Z P R Á V A   O S   Č U S   č. 7/2023
z jednání VV dne 14. 12. 2023

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný,
Omluveni: p. Tomáš Tejchman,
Hosté: Ing. Josef Kalina, Ing. Aneta Provazníková – Vedoucí EO SPŠ Jeseník,

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:

 • zápis č. 6/2023 z 19. 10. 2023 schválen bez připomínek,

2. Hospodaření OS ČUS za období 1-11/2023:

 • viz předložená příloha,
 • výdaje VV OS ČUS za uplynulé období jsou ve výši 720.065,99 Kč., spolu s dotacemi pro sdružené subjekty výdaje činí 961.210,99 Kč.,
 • výnosová část je ve výši 939.016,- Kč., dotace na provoz a údržbu TZ z prostředků Olomouckého kraje pro sdružené TJ/SK ve výši 190.000,- Kč., celkem výnosy činí 1,129.016,- Kč.,

3. Vyúčtování dotace na provoz a údržbu TZ:

 • dotace byla vyúčtována v plné výši a kopie vyúčtování byly předány ke kontrole na OL KO ČUS bez nedostatků.

4. Přehled uhrazených členských příspěvků za rok 2023:

K dnešnímu dni nemají uhrazený členský příspěvek ve výši 500,- Kč dle usnesení valné hromady následující sdružené subjekty:

FK Bělá, SK Řetězárna, Dynamo Javorník, KST Jeseník, TJ Spartak Mikulovice, Musher klub Obří skály, FC Tatran Supíkovice, FK Vápenná, Jiskra Velká Kraš, TJ Vidnava, TJ Skorošice, Sportovci Vápenná, Tělovýchova Lipová-lázně, Jesenický šnek, FK Warex Jeseník, Volejbalový oddíl Jeseník, Plavecký klub Jeseník, eSeNBáci, TJ Jiskra Jeseník, La Pirouette, M-gym Jeseník, Jesenická pohybová školička, Canicross Jeseník, JES Team,

Členský příspěvek se hradí na účet: 107 488 042 / 0300, VS: číslo spolku (3811xxx), částka: 500,- Kč

5. Nová nájemní smlouva od pronajímatele SPŠ Jeseník:

 • Vedoucí ekonomického oddělení SPŠ Jeseník, Ing. Aneta Provazníková, předložila členům VV OS ČUS návrh nové nájemní smlouvy s platností od 1. 1. 2024 spolu s komentářem, jenž objasnil podmínky, dle kterých pronajímatel přistoupil k  novému návrhu nájemní smlouvy,

– Rozhodnutí VV OS ČUS:
Členové VV OS ČUS schválili návrh nové nájemní smlouvy s platností od 1. 1. 2024.

6. Návrh rozpočtu OS ČUS na rok 2024:

 • předloženo první znění návrhu rozpočtu OS ČUS Jeseník na rok 2024,
 • k tomu, že není známa celková výše dotace z NSA, je výdajová i výnosová část rozpočtu v částkách jako v roce 2023,

7. Plán jednání VV OS ČUS na 1. pololetí roku 2024:

 • viz předložená příloha,
 • termíny jsou v dvouměsíčním cyklu, poslední úterý v lednu, březnu a květnu, v případě řešení důležitých problémů bude zasedání dle potřeby,
 • termín jednání valné hromady je předběžně stanoven na čtvrtek 6. 6. 2024, jedná se o volební valnou hromadu,

8. Došlá pošta:

 • ČUS: oznámení o výši dotace z vlastních zdrojů pro OS ČUS Jeseník za rok 2023,
 • OL KO ČUS: pozvánka zápis z krajské rady
 • FK Jeseník: oznámení o změně názvu spolku na – FK Warex Jeseník, z.s.,

9. Různé:

 • nové smlouvy o DPP a DPČ, vzory spolu s pokyny budou zaslány TJ/SK,

Zapsal: Ing. Josef  Kalina             

Schvaluji: Ing. Milan Toušek