ZPRÁVA OS ČUS č. 1/2024

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k

Z P R Á V A   O S   ČUS  č. 1/2024
z jednání VV dne 31. 1. 2024

Přítomni: pp. Ing. Milan Toušek, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný, Tomáš Tejchman,
Omluveni:
Hosté: Ing. Josef Kalina,

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:

 • zápis č. 7/2023 z 14. 12. 2023 schválen bez připomínek,

2. Hospodaření OS ČUS za rok 2023:

 • viz předložená příloha,
 • výdaje VV OS ČUS za rok 2023 jsou ve výši 913.541,99 Kč., spolu s dotacemi pro sdružené subjekty výdaje činí 1,154.686,99 Kč.,
 • výnosová část je ve výši 947.516,- Kč., dotace na provoz a údržbu TZ z prostředků Olomouckého kraje pro sdružené TJ/SK ve výši 190.000,- Kč., celkem výnosy činí 1,137.516,- Kč.,
 • hospodářský výsledek za rok 2023 je:  – 17.170,99 Kč., schodek rozpočtu uhrazen ze zisku z předešlého období,

3. Příprava ankety nejlepšího sportovce za rok 2023:

 • termín vyhlášení ankety je pondělí 8. 4. 2024 od 18,00 hod ve Velkém sále na ulici K. Čapka v Jeseníku,
 • zaslány žádosti o finanční příspěvek na mikroregiony Jesenicka,
 • zasedání komise za účelem vyhodnocení ankety se uskuteční v druhé polovině měsíce února,

4. Přehled uhrazených členských příspěvků za rok 2023:

Členské příspěvky za rok 2023 uhradily všechny sdružené subjekty, kromě spolku TJ Jiskra Jeseník, bude řešeno se statutárním orgánem v nejbližším termínu,

5. Svolání valné hromady OS ČUS Jeseník:

Výkonný výbor OS ČUS Jeseník v souladu se stanovami, Kapitola III. Orgány OS ČUS, článek 2., Valná hromada, svolává valnou hromadu Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek, na čtvrtek 6. června 2024 od 17,00 hod. do prostor zasedací místnosti Střední průmyslové školy v Jeseníku, Dukelská 1240, místnost vedle sekretariátu OS ČUS Jeseník.

Jedná se o volební valnou hromadu.

6. Došlá pošta:

 • TJ Spartak Mikulovice – oznámení o ukončení činnosti v OS ČUS Jeseník k 1. 12. 2023,

VV OS ČUS bere na vědomí,

 • Sportovci Vápenná – oznámení o ukončení činnosti v OS ČUS Jeseník k 1. 1. 2024,

VV OS ČUS bere na vědomí,

 • FK Mikulovice – oznámení o změně předsedy spolku: Jiří Zlatník, 790 84 Mikulovice, Na Bukovci 159, M: 775 928 194, e-mail: fkmikulovice@seznam.cz,

Zapsal: Ing. Josef  Kalina             

Schvaluji: Ing. Milan Toušek