Usnesení valné hromady 6. 6. 2024

O k r e s n í    s d r u ž e n í    Č U S   J e s e n í k

790 01   Jeseník,   Dukelská  1240

Usnesení valné hromady OS ČUS Jeseník konané dne 6. 6. 2024

Valná hromada OS ČUS k jednotlivým bodům jednání přijala následující usnesení :

P r o g r a m:

 1. Zahájení, volba řídícího valné hromady.
 2. Schválení programu, schválení jednacího řádu, volba pracovního předsednictva, volba  mandátové  komise.
 3. Schválení volebního řádu a volba volební komise.
 4. Zpráva mandátové komise.
 5. Zpráva o činnosti VV OS ČUS od poslední valné hromady v roce 2023.
 6. Zpráva o hospodaření s rozpočtem VV OS ČUS, společnými výdaji pro TJ/SK a hospodaření sdružených svazů za rok 2023.
 7. Bilance společných zdrojů a návrh na jejich rozdělení v roce 2024.
 8. Návrh rozpočtu VV OS ČUS  na rok 2024.
 9. Návrh na užití rezervního fondu v roce 2024.
 10. Návrh „Zásad pro rozdělování finančních prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení“ v roce 2024.
 11. Rozdělení finančních prostředků z vlastních zdrojů pro sdružené subjekty.
 12. Členské příspěvky sdružených subjektů v roce 2024.
 13. Diskuse k jednotlivým zprávám.
 14. Volby orgánů OS ČUS Jeseník – předseda OS ČUS, členové VV OS ČUS.Vyhlášení výsledků voleb.
 15. Usnesení.
 16. Závěr

K bodu 1:

Jednání valné hromady zahájil a přivítal všechny přítomné tajemník OS ČUS Ing. Josef Kalina v 17,00 hod a konstatoval, že není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím. Seznámil přítomné se Stanovami OS ČUS, kde Kapitola III. Orgány OS ČUS, Článek 2. Valná hromada, odstavec 2.7., je stanoveno, že v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Proto byl začátek jednání valné hromady posunut na 17,30 hod.

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 17,30 hod tajemníkem OS ČUS Ing. Josefem Kalinou.

a) zvolila: předsedajícího jednání VH předsedu OS ČUS Ing. Milana Touška

schváleno  92,9 %
zdrželo se hlasování  7,1 %

K bodu 2:

a) schválila:
– program jednání Valné hromady OS ČUS

schváleno    100  %

– jednací řád VH

schváleno   100  %

b) zvolila:
pracovní předsednictvo ve složení :
za  VV OS  ČUS : Ing. Milan Toušek – Klub vodáků Jeseník,
za TJ/SK a sportovní svazy :
– Mgr. Libor Šťastný – TJ Zlaté Hory
– paní Martina Kubánková – Plavecký klub Jeseník,

schváleno    78,7  %
zdrželo se hlasování  21,3 %

mandátovou a zároveň volební komisi ve složení :
za VV OS ČUS : pan Václav Votava – Dynamo Javorník,
za TJ/SK : pan Filip Kania – SK Lipová-lázně, pan Michal Bankó – FK Stomix Žulová,

schváleno    78,7  %
zdrželo se hlasování  21,3 %

K bodu 3:

a) schválila: – volební řád valné hromady

schváleno    100  %

b) zvolila: – volební komisi :
za  VV OS  ČUS : pan Jan Škoda – Okresní volejbalový svaz,
za TJ/SK a sportovní svazy :
– pan Pavel Volčík – TJ Sokol Velké Kunětice,
– paní Alena Kalinová – Basketbal Jeseník,

schváleno    78,7  %
zdrželo se hlasování  21,3 %

K bodu 4:

a) schválila: zprávu mandátové komise o účasti na jednání VH OS ČUS, které se zúčastnilo :
z 43 pozvaných TJ/SK                          přítomno 13 zástupců tj. 30,2 %
ze 2 pozvaných sportovních svazů       přítomen 1 zástupce  tj.50 %

celková účast činí 14 delegátů z 45 pozvaných, tj. 31,1 %,

schváleno    100  %

 K bodu 5:

a) schválila: – zprávu o činnosti VV OS ČUS od VH OS ČUS v roce 2023 přednesenou předsedou OS ČUS Ing. Milanem Touškem

schváleno    100  %

K bodu 6:

a) schválila:
– výsledek hospodaření OS ČUS za rok 2023
– vyúčtování hospodaření VV OS ČUS za rok 2023
– čerpání finančních prostředků na provoz a údržbu SZ v TJ/SK za rok 2023
– čerpání rezervního fondu OS ČUS za rok 2023

schváleno   100   %

b) bere na vědomí
– hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2023

K bodu 7:

a) vzala na vědomí:
– informaci o bilanci finančních zdrojů v roce 2024

K bodu 8:

a) schválila:
– návrh usnesení k rozpočtu VV OS ČUS na rok 2024

schváleno 100  %

K bodu 9:

a) schválila:
– zásady využití rezervního fondu v roce 2024

schváleno 100   %

K bodu 10:

a) schválila:
– VH OS ČUS schvaluje předložený klíč na rozdělení finančních prostředků na provoz a údržbu sportovních zařízení a rozdělení finančních prostředků sdruženým subjektům,

schváleno 100  %

K bodu 11:

a) bere na vědomí: – přehled zaplacených členských příspěvků za rok 2023 od sdružených subjektů
b) schválila: – rozdělení dotací z vlastních zdrojů dle zaplacených členských příspěvků

schváleno  100   %

K bodu 12:

Výše členských příspěvků sdružených subjektů v roce 2024 ve výši 500,- Kč.

schváleno 100  %

K bodu 13:

diskuze: nebyl žádný diskuzní příspěvek.

K bodu 14:

a) volba předsedy OS ČUS – volba aklamací:
– Ing. Milan Toušek:

schváleno 92,9  %
zdrželo se hlasování  7,1 %

schválila výsledek volby předsedy OS ČUS Jeseník:

Předseda a statutární zástupce OS ČUS Jeseník: Ing. Milan Toušek

 b) volba členů výkonného výboru:
– Filip Kania – volba aklamací:

schváleno 92,9  %
zdrželo se hlasování  7,1 %

 – Svatopluk Sekanina – volba aklamací:

schváleno 92,9  %
 zdrželo se hlasování  7,1 %

– Mgr. Libor Šťastný – volba aklamací:

schváleno 92,9  %
zdrželo se hlasování  7,1 %

– Tomáš Tejchman – volba aklamací:

schváleno 92,9  %
zdrželo se hlasování  7,1 %

schválila výsledky voleb členů  VV OS ČUS Jeseník :

Členové : pp. Filip Kania, Svatopluk Sekanina, Mgr. Libor Šťastný a Tomáš Tejchman.

Jednání valné hromady ukončil v 18,15 hod předseda OS ČUS Jeseník Ing. Milan Toušek

V Jeseníku dne 6. 6. 2024

Ing. Milan Toušek

Předseda OS ČUS