/Stanovy

STANOVY

 

Okresního sdružení České unie sportu Jeseník, spolek

  

I. 

Základní ustanovení

 

Spolek s názvem Okresní sdružení České unie sportu Jeseník, spolek (dále jen OS ČUS Jeseník) je samosprávný svazek členů, kteří provozují sport. Sdružuje majetkově a organizačně samostatné a nezávislé spolky se sídly na území okresu Jeseník, které provozují sportovní činnost a další sportovní aktivity jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost. Tyto spolky, jako členské subjekty OS ČUS Jeseník, tvoří jeho základní organizační články. Fyzické osoby jsou sdruženy prostřednictvím základních organizačních článků. 

Sídlem OS ČUS Jeseník je obec Jeseník na adrese Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník, 

OS ČUS Jeseník bylo přiděleno IČ : 640 95 649

  

 II. 

Účel a hlavní činnost spolku

 

Základním účelem a hlavní činností OS ČUS Jeseník je : 

  1. Vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní činnosti, která se realizuje v jeho základních organizačních článcích sdružených spolků, to je sportovních klubech (dále jen SK), tělovýchovných jednotách (dále jen TJ) a v základních organizačních článcích jednotlivých národních sportovních svazů, které jsou ustaveny dle stanov či jiných předpisů těchto sportovních svazů. 
  1. Plnit funkci spolku, který poskytuje služby svým základním organizačním článkům případně i dalším organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí okresu Jeseník. 
  1. Podporovat provozování veškerých forem sportovních aktivit okresu Jeseník. 
  1. Usilovat o vytváření věcných, organizačních a dalších podmínek, které směřují k podpoře a rozvoji sportovního prostředí, a základních organizačních článků. 
  1. Spolupracovat s orgány veřejné správy, s příslušnými územními samosprávními celky ve své územní působnosti a ostatními sportovními organizacemi v České republice i zahraničí. 
  1. Spravovat vlastní a svěřený hmotný majetek a práva. 
  1. Poskytovat podle svých možností sdruženým spolkům i další služby. 

 

 

 III. 

Orgány OS ČUS

 

1. Orgány OS ČUS Jeseník jsou : 

     a)  valná hromada jako nejvyšší orgán, 

     b)  výkonný výbor jako orgán výkonný, 

     c)  předseda jako orgán statutární, 

  

2.  Valná hromada :

2.1.  Valná hromada je složena ze zástupců všech sdružených spolků podle zásady, že každý sdružený článek vysílá na valnou hromadu 1 svého zástupce. 

2.2.  Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou na adresu nebo elektronickou adresu. 

2.3.  Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním valné hromady. 

2.4.  Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 sdružených spolků nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů os doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. 

2.5.  Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 

2.6.  Do působnosti valné hromady náleží zejména : 

        a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj, schválení fúze či rozdělení, 

        b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru, 

        c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy, 

        d) volba a odvolání členů kontrolní komise, 

        e) schválení výsledku hospodaření, 

        f) schválení jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov, 

        g) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků, 

        h) rozhodnutí o návrhu sdruženého spolku na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

2.7.  Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 

2.8.  K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9.  K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných. 

2.10.O záležitosti,  která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodovat o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím. 

2.11.Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád. 

2.12.Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle OS ČUS.

 

3.  Výkonný výbor :

3.1.  Výkonný výbor (dále jen VV) je výkonným orgánem OS ČUS Jeseník. Je volen valnou hromadou OS ČUS Jeseník v počtu podle schváleného volebního řádu (počet členů musí být vždy lichý). Zvolený VV OS ČUS si na svém prvním zasedání zvolí místopředsedu. Je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. VV rozhoduje většinou hlasů přítomných. Na zasedání má právo účasti předseda kontrolní komise, nebo jeho pověřený zástupce a to s hlasem poradním. 

3.2.  Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté. 

3.3.  Výkonný výbor zabezpečuje planění hlavních i vedlejších činností OS ČUS v období mezi zasedáními valné hromady.

3.4.  Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce.

3.5.  Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů.

3.6.  Výkonný výbor zejména :

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b) schvaluje a vydává vnitřní předpisy OS ČUS, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady

c) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku OS ČUS,

e) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

f) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,

 

4.  Předseda : 

4.1.  Předseda je statutárním orgánem OS ČUS Jeseník. Je volen valnou hromadou OS ČUS Jeseník podle schváleného volebního řádu.   

4.2.  Předseda jedná jménem OS ČUS, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit OS ČUS škodu, kterou způsobil.

4.3.  Předseda podepisuje jménem OS ČUS tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu OS ČUS připojí svůj podpis.

4.4.  Funkční období předsedy je čtyřleté.

 

 

IV. 

Členství

 

1.  Fyzické osoby se stávají členy OS ČUS Jeseník prostřednictvím základních organizačníchčlánků s vlastní právní subjektivitou, kterými jsou TJ a SK, provozující sportovní činnost a další sportovní aktivity především v místech svého sídla. 

2.  Základní organizační články sdružené v OS ČUS Jeseník mají zcela samostatné právní postavení s vlastní právní subjektivitou. Podle znění svých vlastních stanov zcela samostatně a nezastupitelně vykonávají a odpovídají za svou činnost, vlastní právní úkony a za správu a evidenci vlastního nebo svěřeného majetku.

3.  Členem OS ČUS Jeseník se může stát každý sportovní subjekt se sídlem na území regionu Jeseník na základě písemné přihlášky a se současným předložením písemného platného znění vlastních zaregistrovaných stanov s registrační autorizací. Obsah přihlášky stanoví výkonný výbor. 

4.  O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor. 

5.  Sdružené TJ a SK, jejich členové a pověření zástupci mají právo : 

     a) podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se podílet na akcích pořádaných, organizovaných a zabezpečovaných OS ČUS či jeho sdruženými subjekty,

     b) předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů OS ČUS Jeseník, 

     c) vznášet dotazy a podávat podněty ke kterémukoli orgánu OS ČUS, 

     d) vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání valné hromady OS ČUS Jeseník podle těchto stanov. 

6.  Sdružené TJ a SK v OS ČUS Jeseník, jejich členové a pověření zástupci mají zejména tyto povinnosti: 

     a) dodržovat stanovy OS ČUS Jeseník, předpisy vydané v souladu s těmito stanovami, usnesení valné hromady, usnesení výkonného výboru, Směrnice OS ČUS Jeseník a Směrnice ČUS, případně další vnitřní předpisy,

     b) sportovat vždy v duchu zásad olympismu a fair play,

     c) vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a poskytovat o tom OS ČUS na vyzvání příslušná statistická šetření (výkazy),

     d) poskytovat orgánům OS ČUS   pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických a majetkových poměrech, pokud  tyto údaje  jsou  vzaty  za  základ  určení  společných kritérií pro rozdělování společných zdrojů OS ČUS, 

     e) platit členské příspěvky. 

 

7.  Členství v OS ČUS Jeseník zaniká : 

      a) písemným oznámením sdruženého spolku o jeho vystoupení z OS ČUS Jeseník doručeným výkonnému výboru OS ČUS Jeseník, oznámení musí být učiněno na základě platného rozhodnutí orgánu subjektu, který je k takovému rozhodnutí oprávněn podle stanovvystupujícího spolku, vystupující spolek je povinen  vypořádat  všechny  své závazky vůčiOS ČUS Jeseník,

      b) právním zánikem původně sdruženého spolku v OS ČUS Jeseník a i zde platí povinnost zanikajícího spolku, vypořádat své finanční a jiné závazky vůči OS ČUS Jeseník,

       c) vyloučením spolku na základě rozhodnutí výkonného výboru OS ČUS Jeseník z důvodu závažného porušení stanov či usnesení orgánů OS ČUS Jeseník, nebo z důvodu jiného jednání neslučitelného s členstvím v OS ČUS Jeseník,

       d) neuhrazením členských příspěvků.

 

 

V. 

Majetek a hospodaření

 

1.  Majetek OS ČUS Jeseník tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

2. Zdrojem majetku jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, ze stanovených členských příspěvků, příjmy z účelových příspěvků ze státního rozpočtu, z příspěvků, darů a jiných veřejných rozpočtů nebo darů. 

3.  Majetek OS ČUS Jeseník slouží k účelům, které jsou v souladu s jeho posláním a v zájmu sdružených subjektů.

 

  

Článek  VI. 

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Prováděcí předpisy ke stanovám přijaté valnou hromadou dle dosavadního znění stanov, zůstávají v platnosti. Nadále zůstávají v platnosti i směrnice VV ČSTV v Jeseníku schválené a vydané OVV. 

2. Stanovy a vnitřní předpisy OS ČUS Jeseník musí být v zásadních principech v souladu s posláním a činností ČUS a ČOV. 

3. Změna Stanov OS ČUS Jeseník byla schválena Valnou hromadou OS ČUS Jeseník dne 23. září 2020